Parametr n50

Parametr n50 określa ile razy w ciągu godziny zachodzi pełna wymiana powietrza wewnętrznego przez nieszczelności obudowy budynku przy różnicy ciśnień 50 Pa względem otoczenia. Na czas badania zamyka się system wentylacji oraz otwory konstrukcyjne poddając badaniu jedynie obudowę budynku.

 

 

 

 

 

 

Fragment załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza
2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku.
Wymagana szczelność wynosi:
1) budynki z wentylacją grawitacyjną - n50 ≤ 3,0 h-1;
2) budynki z wentylacją mechaniczną - n50 ≤ 1,5 h-1.

Zalecane wartości parametru n50:
n50 < 1 dla budynków z wentylacją mechaniczną
n50 < 0,8 dla budynków energooszczędnych
n50 < 0,6 dla budynków pasywnych

Części badanych przez nas obiektów wyznaczyliśmy n50>10 a nawet n50=20! Oznacza to niesamowicie wysokie koszty ogrzewania, brak możliwości ogrzania budynku przez zaprojektowany system grzewczy, ciągły ruch powietrza w pomieszczeniach, ryzyko kondensacji pary wodnej i rozwoju zagrzybienia w warstwach izolacji…